توضیحات و ویژگی ها

پلمپ تانکر در پروسه حمل شرکت های نفتی، شیمیایی، صنایع غذایی، صنایع لبنی و روغن کشی ها نقش مهمی دارد و دستکاری در کیفیت یا کمیت مواد داخل تانکر می تواند برای تولیدکنندگان این صنایع بسیار تعیین کننده و حائز اهمیت باشد.