سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها، پایگان سیل ایرانیان