شرکت پایگان سیل ایرانیان، پلمپ امنیتی، لیبل امنیتیشرکت پایگان سیل ایرانیان، پلمپ امنیتی، لیبل امنیتیشرکت پایگان سیل ایرانیان، پلمپ امنیتی، لیبل امنیتی

تحویل سریع و به موقع

تنوع محصولات

پشتیبانی و مشتری مداری

سیستم ثبت سفارشات

دارای مجوز توليد

طراحی و چاپ با کیفیت

نمونه کاربردهای پلمپ و لیبل

درب ماشین های حمل و کانتینرها

تانکرها و بونکرهای حمل

کنتورهای آب و برق و گاز

کیسه های نایلونی

ظروف نمونه برداری

صنایع دارویی، غذایی و لبنی

جعبه ها و کیسه های حمل

ارگان نظامی

کیس های کامپیوتر

پاکت نامه های محرمانه

شیرهای تخلیه

صنعت هواپیمایی

error: Content is protected !!