سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، پایگان سیل ایرانیان

تحویل سریع و به موقع محصولات پلمپ و لیبل امنیتی

تحویل سریع و به موقع

تنوع محصولات هولوگرام امنیتی و لیبل امنیتی

تنوع محصولات

پشتیبانی و مشتری مداری شرکت پایگان سیل ایرانیان

پشتیبانی و مشتری مداری

سیستم ثبت سفارشات برای لیبل امنیتی و پلمپ امنیتی

سیستم ثبت سفارشات

دارای مجوز توليد لیبل امنیتی و برچسب امنیتی

دارای مجوز توليد

پلمپ امنیتی در طراحی و چاپ

طراحی و چاپ با کیفیت

نمونه کاربردهای پلمپ و لیبل

پلمپ درب ماشین های حمل و کانتینرها

درب ماشین های حمل و کانتینرها

پلمپ تانکرها و بونکرهای حمل

تانکرها و بونکرهای حمل

پلمپ کنتورهای آب و برق و گاز

کنتورهای آب و برق و گاز

پلمپ کیسه های نایلونی

کیسه های نایلونی

پلمپ ظروف نمونه برداری

ظروف نمونه برداری

پلمپ صنایع دارویی، غذایی و لبنی

صنایع دارویی، غذایی و لبنی

پلمپ جعبه ها و کیسه های حمل

جعبه ها و کیسه های حمل

پلمپ جعبه ها و کیسه های حمل

ارگان نظامی

پلمپ کیس های کامپیوتر

کیس های کامپیوتر

پلمپ پاکت نامه های محرمانه

پاکت نامه های محرمانه

پلمپ شیرهای تخلیه

شیرهای تخلیه

پلمپ صنعت هواپیمایی

صنعت هواپیمایی