سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها، پایگان سیل ایرانیان

  Contact us:

Head Office Address: No. 5, Unit 1, Boojari Sefat Alley, Fariman St., in-between Felestin St. & Vesal St., West Taleghani St., Tehran, Iran

Factory Address: No. 16, East 9th St., Joshan St., 17-Shahrivar St, Shadabad

Tel.: +98 21 66481977, +98 21 66980796, +98 21 66475342-3, +98 21 66980811, +98 21 66980816

Fax: +98 21 66467235

Email: payegansealiranian@gmail.com

 

 Location:  Contact us:

    طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز